Dit informatieblad is bestemd voor particulieren en bedrijven en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer kan ik een klacht indienen?
  • Hoe kan ik een klacht indienen?
  • Kan ik ook mondeling een klacht indienen?
  • Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Trustforce, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld als u meent dat:

  • een medewerker van Trustforce u niet correct heeft behandeld ;
  • u ontevreden bent over de kwaliteit van de geleverde diensten.

De volgende gevallen nemen wij niet als klacht in behandeling:

  • de gebeurtenis is langer dan een jaar geleden voorgevallen.
  • u diende over hetzelfde onderwerp al eerder een klacht in waarop beslist is.

Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (bijv. docent of medewerker). Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht sturen naar

Trustforce B.V.
t.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 103
1430 AC Aalsmeer

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover u klaagt. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u een bepaalde brief hebt verstuurd of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.
Wij kunnen uw klacht sneller behandelen als u kopieën meestuurt van de documenten waarnaar u verwijst of die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Door u meegestuurde documenten sturen wij niet terug. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Kan ik ook mondeling een klacht indienen?

Wij nemen uitsluitend schriftelijk ingediende klachten in behandeling.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Als wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij u in ieder geval binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Om u te kunnen bereiken is het belangrijk dat u in uw brief het telefoonnummer vermeldt waarop u overdag bereikbaar bent.
Wij streven ernaar iedere klacht binnen 2 weken na ontvangst af te handelen. Soms duurt het langer, u ontvangt daarover dan een bericht van ons. In dat bericht geven wij aan waarom wij uw klacht nog niet hebben afgehandeld en wanneer wij dat wel zullen doen.
Trustforce zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

Bewaartermijn Klachtendossiers

Klachtendossiers zullen in het algemeen voor een termijn van maximaal twee jaar na afhandelen van de klacht worden bewaard. Voor doe gevallen waarin de mogelijkheid bestaat dat er schadeclaims worden gedaan hanteert Trustforce een bewaartermijn van 5 jaar.

Geschillen

Het opleidingsinstituut is lid van de Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT. Geschillen over uitvoering van de opdracht kunnen door de opdrachtgever worden voorgelegd aan de vereniging. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.